Skip to content

ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้ง

 • – ประกาศ สผ. เรื่องรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3 ปี 2565 คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้   
  เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ครั้งที่ 3/2565 คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้   
  เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร คลิก 
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร และกำหนด เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ครั้งที่ 2/2565 คลิก
 • – ประกาศ สผ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับ
 • การประเมินฯ  คลิก
 • – ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิก 
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของ สผ. คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการเเต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำเเหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของ สผ. คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ใน สผ. คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ใน สผ. คลิก