Skip to content

ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้ง

 • NEW ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  คลิก
 • NEW ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • NEW  ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2567 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์  คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2567 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์ คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิยัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิยัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิยัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • ประกาศ อ.ก.พ. สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ คลิก
 • ประกาศ อ.ก.พ. สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ  คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) คลิก
 • รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้   
  เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ดูเพิ่มเติม 
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิก
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ คลิก
 • ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของ สผ. เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ คลิก
 • สำเนาประกาศ สผ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สผ. คลิก
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 คลิก
 • การพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สผ.  คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่องรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3 ปี 2565 คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ครั้งที่ 3/2565 คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้   
  เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร คลิก 
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร และกำหนด เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ครั้งที่ 2/2565 คลิก
 • ประกาศ สผ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับ
 • การประเมินฯ  คลิก
 • ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิก 
 • ประกาศ สผ. เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของ สผ. คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการเเต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำเเหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของ สผ. คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ใน สผ. คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ใน สผ. คลิก