Skip to content

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

นางสาวจิรัชยา บำรุง

ผอก.คลังและพัสดุ

นางจันทนา มุ้งบัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาภรณ์ สุขะจิตติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพัชรี อินทะแพทย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสมร แก้วโมรา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายภูมินทร์ ภูสุข

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวมณฑวรรณ ชื่นค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอาริยา เด็ดแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววันเพ็ญ น้ำเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปราณี คุ่ยไชยสงคราม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอ้อมพร รอดสอนดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุจิตรา ไชยวิก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสมสมัย เปิ้นวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายนวล คนมีฉลาด

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววีสินันท์ ศรีสุนนท์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเจษฎาภรณ์ ยันตะพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

นางประภัสสร เหล็กพิมาย

นักวิชาการพัสดุ

นายจักรพงศ์ รมย์มนตรี

นักวิชาการพัสดุ

นางเบญจมาศ สิทธิโยธา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมนัสพร สมประกอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวขนิษฐา มินเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิรชา ลายทิพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

นางสาวพรพรรณ สุขเสงี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ราชามาตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรรณา ศรีวิรัตน์

จ้างเหมาบริการ

นายธนวัฒน์ ใจแข็ง

จ้างเหมาบริการ