Skip to content

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2566

>>> สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 คลิก
  • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 คลิก
  • คำอธิบายการส่งผลงาน คลิก
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ คลิก
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสารการสมัคร คลิก
  • แบบฟอร์มเอกสารสมัครการคัดเลือก ชพ. คลิก