Skip to content

คลังความรู้

การขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ

กระบวนงานการส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

การยื่นเบิกค่าทำฟัน ผ่านออนไลน์ของประกันสังคม

ประกันสังคมเปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญ

การลาของข้าราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

การขอรับหนังสือรับรองผ่าน Intranet