Skip to content

ข่าวกิจกรรม สลก.

สผ. เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดูเพิ่มเติม

สผ. เตรียมพร้อมบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารค่าตอบแทน ผ่านระบบ DPIS 6 ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมแสดงความยินดี อ.อ.ป. ครบรอบ 76 ปี “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน” ดูเพิ่มเติม

สผ. จัดโครงการฝึกอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ดูเพิ่มเติม

สผ. ยกระดับการทำงานเชิงรุก ดูเพิ่มเติม