Skip to content

ข่าวกิจกรรม สลก.

สผ. มุ่งมั่นสู่หน่วยงานต้นแบบการลดและจัดการขยะมูลฝอย ปี 2567 ดูเพิ่มเติม

สผ. เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล Workshop เข้ม เน้นออกแบบผลงานเชิงสร้างสรรค์สู่สายตาประชาชน  ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 143 ปี 19 ธันวาคม 2566  ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมพิธี ทส. เจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษามหามงคล” มอบกล้าไม้มงคล เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน   ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วม ทส. ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2567 ดูเพิ่มเติม

สผ.จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีถวายพ่อหลวง   ดูเพิ่มเติม

สผ.เข้าร่วมการแถลงข่าวการเปิดเข้าชมถ้ำหลวง และการส่งโนบิตะ – ชิซุกะ -ไบรอัล กลับถิ่นกำเนิด  ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมสร้างจิตอาสา สืบสานปณิธาณ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการ สผ. พอใจ ผลเบิกจ่ายงบประมาณปี 66 คุ้มค่า สร้างประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน  ดูเพิ่มเติม

สผ. คว้า 2 รางวัล มาตรฐานอาคารด้านอนุรักษ์พลังงาน  ดูเพิ่มเติม

สผ. สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพในลุ่มน้ำบางปะกง  ดูเพิ่มเติม

สผ. ยกระดับพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดูเพิ่มเติม

สผ. เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดูเพิ่มเติม

สผ. เตรียมพร้อมบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารค่าตอบแทน ผ่านระบบ DPIS 6 ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมแสดงความยินดี อ.อ.ป. ครบรอบ 76 ปี “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน” ดูเพิ่มเติม

สผ. ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งขยับ PLATFORM เน้นสร้างสื่อสร้างสรรค์ ดูเพิ่มเติม

สผ. จัดโครงการฝึกอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ดูเพิ่มเติม

สผ. ยกระดับการทำงานเชิงรุก ดูเพิ่มเติม