Skip to content

บทบาทหน้าที่ สลก.

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงาน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า ผลงานของสำนักงาน
 5. ประสานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
 6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสำนักงาน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กบท.)

มีหน้าทีและอำนาจดังนี้

 1. การรับส่ง ลงทะเบียนควบคุมหนังสือราชการ การออกเลขหนังสือ การจัดเก็บ เวียนหนังสือ และค้นหาเอกสารกลาง ควบคุมการรับส่งหนังสือและเอกสารทางไปรษณีย์
 2. การร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเก็บ รวบรวม และการทำลายเอกสารตามระเบียบสารบรรณ
 3. การจัดทำประกาศ คำสั่ง ระเบียบของสำนักงาน
 4. ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 5. งานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

 1. งานการเงิน การคลัง และงบประมาณ
  – บริหาร กำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  – บริหาร กำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ และงบอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนด
  – รับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และจัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงาน และงเินนอกงบประมาณอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
  – จัดทำบัญชีและรายงานการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และบัญชีการเงินต่างๆ
  – กำกับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
  – ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือด้านการคลัง
  – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานพัสดุ
  – วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี รวมถึงการเช่า การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการ
  – จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้าง ซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร การดูแล รักษา ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีให้แก่หน่วยงาน
  – ควบคุมการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์
  – จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ ประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มยานพาหนะ
  – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย
 3. งานอาคารสถานที่และยาพนพาหนะ
  – ควบคุมการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ควบคุม ดูแล รักษาอาคารสถานที่และส่วนประกอบของอาคาร ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสำนักงาน รักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย
  – ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  – ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

1. งานอัตรากำลังและระบบงาน
– การวางแผนอัตรากำลังและจัดระบบงานบุคลากร
– การวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน การกำหนดตำแหน่ง กำหนดกลุ่มสมถรรนะสูง
– การวางแผนสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
– การบริหารผลการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร และจัดสรรสิ่งจูงใจ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.พ. สผ.
– ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคล
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสรรหา บรรจุ หรือแต่งตั้ง
– การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ
– ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้้ง เลื่อนระดับ การโอน การย้าย การออกจากราชการ และการกลับเข้ารับราชการ
– จัดทำและควบคุมทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
– ควบคุมดูแลด้านวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
– ดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคคล
– การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอบำเหน็จ บำนาญ
– การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของสำนักงาน
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานส่งเสริและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
–  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan)
– จัดทำและดำเนินการตามแผนฝึกอบรมบุคลากรประจำปีของสำนักงาน
– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการของสำนักงานให้แก้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงาน การจัดทำกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

– ประสาน ตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง เสนอผู้บริหาร เพื่ออำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร
– เตรียมการและจัดประชุมผู้บริหารของสำนักงาน รวมทั้งประสานรายงาน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
– เตรียมการและจัดประชุมคณกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กข.สผ.)
– ประสานราชการและงานตรวจราชการ
– ศึกษา และวิเคราะห์และวางแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงาน และผู้บริหาร รวมทั้งจัดทำข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
– ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำนักงาน รวมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
– ดำเนินการจัดทำInfographicOnepageรวมทั้งผลิตสื่อ จัดงานนิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงาน
– งานห้องสมุดของสำนักงาน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
– งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

– ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาตร์ของสำนักงาน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  แผนปฏิบัติราชการประจำปี  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกระทรวง นโยบายและยุทธศาตร์ของรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน
– ประสานแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/งาน/โครงการ และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
– บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน รวมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลผลการดำเนินงาน
– จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ด้วยเครื่องมือประเมินระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงาน (PART : Performance Assessment Rating Tool)
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย