Skip to content

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์
ผอก.อำนวยการและประชาสัมพันธ์
02-265-6500 ต่อ 6702

นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
02-265-6500 ต่อ 6702

นางสาวศิริยาพัฒน์ หวังขึ้นกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-265-6500 ต่อ 6502

นางสาวสุวพร เทพสุดา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
02-265-6500 ต่อ 6507

นางนิภาพร ก้องโลก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-265-6500 ต่อ 6505

นายภูริทัต มรรคเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-265-6500 ต่อ 6518

นางสุพัตรา ไม้แพ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
02-265-6500 ต่อ 6530

นางสาวขนิษฐา บุญทะรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-265-6500 ต่อ 6648

นางสาวณัฐพัชร์  วัฒนกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-265-6500 ต่อ 6704

นางสาวเพชรรัตน์ เจ๊ะยูนิช
นักวิชาการเผยแพร่
02-265-6500 ต่อ 6532

นายณัฐกร นันทยาภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-265-6500 ต่อ 6532

นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-265-6500 ต่อ 6530

นายสุเมธ จันทร์สวย
นักวิชาการเผยแพร่
02-265-6500 ต่อ 6530

นางสาวธัญยพร ชัยวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-265-6500 ต่อ 6689

นางสาวอิษยา  มุขเจริญผล
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
02-265-6500 ต่อ 6530

นายกนกพล เอกเพ็ชร์
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
02-265-6500 ต่อ 6530

นายร่มฉัตร ระติสุนทร
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
02-265-6500 ต่อ 6530

นายเกชา ปงลังกา
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
02-265-6500 ต่อ 6530

นางสาวศศินิภา นาคำ
ปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
02-265-6500 ต่อ 6530