Skip to content

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวทิพมณี งามสอาด

ผอก.บริหารทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-

นางสาวจุฬารัตน์ เหล่าการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอักษิพร จันทร์เทวี

นัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายทีฆายุ วันเนา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายณัฐนันท์ ลัดดาดำ

นักทรัพยากรบุคคล

นายพลวัฒน์ พจชนาถ

นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-

นางสาววรารัตน์ นพพิบูลย์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวมนัสยา โรมรัญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวลาวัลย์ กุลหุ่น

จ้างเหมาบริการ