Skip to content

ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

> สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ คลิก
  • แบบฟอร์มเอกสารการสมัครคัดเลือก ชช. คลิก
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสารการสมัครคัดเลือก ชช. คลิก