Skip to content

ผู้บริหาร สลก.

ผู้บริหาร สลก.

นางสาวธุวานันท์  ยุกติรัตน

เลขานุการกรม

นางสาวจิรัชยา บำรุง

ผอก.คลังและพัสดุ

นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา

ผอก.แผนงานและงบประมาณ

นางสาวพรรณธิณี มีสัมฤทธิ์

ผอก.บริหารงานทั่วไป

นางนวรัตน์  รุ่งศรีรัตนวงศ์

ผอก.อำนวยการและประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพมณี งามสอาด

ผอก.บริหารทรัพยากรบุคคล