Skip to content
NEW ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินฯ ดูเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย

 • NEW ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินฯ คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส คลิก
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิก
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ คลิก
 • ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของ สผ. เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ คลิก
 • สำเนาประกาศ สผ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สผ. คลิก
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 คลิก
 • การพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สผ.  คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่องรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3 ปี 2565 คลิก

สผ. ร่วมยินดีกรมทรัพยาธรณี ครบรอบ 132 ปี ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 143 ปี 19 ธันวาคม 2566  ดูเพิ่มเติม

สผ. ร่วมพิธี ทส. เจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษามหามงคล” มอบกล้าไม้มงคล เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน   ดูเพิ่มเติม

กระบวนงานการส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

ประกันสังคมเปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567

การลาของข้าราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

ข้อมูลพลังงาน

ข้อมูลการใช้น้ำ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลปริมาณขยะ