Skip to content
NEW ประกาศ สผ. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ดูเพิ่มเติม 

สื่อมัลติมีเดีย

ประกาศ สผ.

แนะนำบุคลากรใหม่

 • NEW ประกาศ สผ. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ดูเพิ่มเติม 
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิก
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ คลิก
 • ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของ สผ. เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ คลิก
 • สำเนาประกาศ สผ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สผ. คลิก
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 คลิก
 • – การพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สผ.  คลิก
 • – ประกาศ สผ. เรื่องรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ
  ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3 ปี 2565 คลิก

ข่าวกิจกรรม สลก.

สผ. สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพในลุ่มน้ำบางปะกง  ดูเพิ่มเติม

สผ. ยกระดับพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดูเพิ่มเติม

 

เลขาธิการ สผ. พอใจ ผลเบิกจ่ายงบประมาณปี 66 คุ้มค่า สร้างประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน  ดูเพิ่มเติม

สผ. คว้า 2 รางวัล มาตรฐานอาคารด้านอนุรักษ์พลังงาน  ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญ

การลาของข้าราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

การขอรับหนังสือรับรองผ่าน Intranet

รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีสอบข้าราชการและพนักงานราชการ

ข้อมูลพลังงาน

ข้อมูลการใช้น้ำ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลปริมาณขยะ