Skip to content
NEW  ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อองค์ความรู้

 • NEW ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คลิก
 • NEW ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • NEW  ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2567 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์  คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิยัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิยัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิยัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • ประกาศ อ.ก.พ. สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ คลิก
 • ประกาศ อ.ก.พ. สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษคลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิก
 • รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ครั้งที่ 1/2567 คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินฯ คลิก
 • ประกาศ สผ. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส คลิก
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิก
 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) คลิก

ONEP Wealth For our FUTURE ครั้งที่ 3 ตลาดทองคำ ดูเพิ่มเติม

ONEP Wealth For our FUTURE ครั้งที่ 2 หัวข้อ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ “เลือกแผนการลงทุนที่ใช่ได้ด้วยตนเอง”  ดูเพิ่มเติม

“ผนึกกำลัง” เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สลก. ดูเพิ่มเติม

ONEP Wealth For our FUTURE  หัวข้อ กองทุน RMF,SSF, ฯลฯ  ดูเพิ่มเติม

แนะนำบุคลากรใหม่

การขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ

ประกันสังคมเปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567

การลาของข้าราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

ข้อมูลพลังงาน

ข้อมูลการใช้น้ำ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลปริมาณขยะ