Skip to content

 

 

1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คลิก

2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล คลิก

3. แบบเสนอผลงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ คลิก

4. แบบการเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ) คลิก