Skip to content

ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

  • – หน่วยทุนที่ 63: ทุนฝึกอบรม สาขาวิชา Environmental Biology and Applied Ecology/ Biodiversity/ Taxonomy
  • – หน่วยทุนที่ 68 : ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Conservation Science/ Environmental Biology and Applied Ecology/ Conservation Science and Management

กำหนดวัน เวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
(2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ภายในเดือนเมษายน 2565
(3) ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี) ยื่นเอกสารหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
(4) เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไปยังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกาศรับสมัคร คลิก
  • ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2 คลิก 
  • แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5 คลิก
  • หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับฯ (เฉพาะทุนศึกษา) คลิก
  • ขั้นตอนการสมัคร  คลิก
  • ตัวอย่างการสมัคร  คลิก
  • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/node/7239
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารทิปโก้ 2
หรือทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6716 หรือ 0 2265 6524 (อักษิพร)