Skip to content

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง