Skip to content

ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

การสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

• หน่วยทุนที่ 36 : ทุนศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Conservation / Environmental Scienc
• หน่วยทุนที่ 39 : ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Data Science หรือ Data Analytic
• หน่วยทุนที่ 165 : ทุนฝึกอบรม Environmental Biology and Applied Ecology วิชาเอก/เน้นทาง Biodiversity or Taxonomy

กำหนดวัน เวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
(2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ภายในเดือน ตุลาคม – มีนาคม 2566
(3) ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี) ยื่นเอกสารหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จนถึงวันที่ 15 พฤาภาคม 2566
(4) เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไปยังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

  • แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5 คลิก
  • หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับฯ (เฉพาะทุนศึกษา) คลิก
  • – ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2 คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน ครั้งที่ 1  คลิก
  • ประกาศ สผ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 คลิก

 

ข้าราชการที่ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://register.ocsc.go.th/registration/use
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/node/7643
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารทิปโก้ 2
หรือทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น 8 เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6716 (อักษิพร)