Skip to content

 

  1. แบบขอให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง คลิก
  2. แบบตารางเปรียบเทียบลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งกับลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอเกื้อกูล คลิก
  3. แบบการย้าย/โอน คลิก
  4. แบบสรุปผลงานเพื่อย้าย/โอน คลิก