Skip to content

ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

  • ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
      ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 คลิก
  • แบบฟอร์มเอกสารสมัครการคัดเลือก ชพ. คลิก
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสารสมัคร คลิก
  • แบบขอให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง คลิก
  • ประกาศ อ.ก.พ. สผ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
      เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6718 หรือ 0 2265 6524 (กุ้ง, โอ๊ต)