บทบาทหน้าที่ สลก.

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงาน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า ผลงานของสำนักงาน
 5. ประสานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
 6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสำนักงาน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กบท.)

มีหน้าทีและอำนาจดังนี้

 1. การรับส่ง ลงทะเบียนควบคุมหนังสือราชการ การออกเลขหนังสือ การจัดเก็บ เวียนหนังสือ และค้นหาเอกสารกลาง ควบคุมการรับส่งหนังสือและเอกสารทางไปรษณีย์
 2. การร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเก็บ รวบรวม และการทำลายเอกสารตามระเบียบสารบรรณ
 3. การจัดทำประกาศ คำสั่ง ระเบียบของสำนักงาน
 4. ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 5. งานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

 1. งานการเงิน การคลัง และงบประมาณ
  – บริหาร กำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  – บริหาร กำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ และงบอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนด
  – รับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และจัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงาน และงเินนอกงบประมาณอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
  – จัดทำบัญชีและรายงานการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และบัญชีการเงินต่างๆ
  – กำกับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
  – ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือด้านการคลัง
  – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานพัสดุ
  – วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี รวมถึงการเช่า การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการ
  – จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้าง ซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร การดูแล รักษา ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีให้แก่หน่วยงาน
  – ควบคุมการจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์
  – จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ ประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มยานพาหนะ
  – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย
 3. งานอาคารสถานที่และยาพนพาหนะ
  – ควบคุมการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ควบคุม ดูแล รักษาอาคารสถานที่และส่วนประกอบของอาคาร ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสำนักงาน รักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย
  – ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  – ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

 1. งานอัตรากำลังและระบบงาน
  – การวางแผนอัตรากำลังและจัดระบบงานบุคลากร
  – การวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน การกำหนดตำแหน่ง กำหนดกลุ่มสมถรรนะสูง
  –