Skip to content

ประกาศ สผ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

การสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

   • หน่วยทุนที่ 45 : ทุนศึกษา ระดับปริญญาเอก
                                   – สาขาวิชา Climate Change, Environmental Policy, Environmental and Natural Resource Management,Environmental Science,                                                        International Policy and Development, Environmental Law and Politics, Sustainable Development
                                   – วิชาเอก/เน้นทาง Climate Policy
   • หน่วยทุนที่ 171 : ทุนฝึกอบรม
                                   – สาขาวิชา Environment and Natural Resources Economics, Environmental Economics, Climate Change and Environmental Health,                                            Climate Change and Impact, Environment and Resource Management, Environment Science, Climate Economics, Climate Law,                                                  Climate Policy, Climate Global Warming, Sustainable Development 
                                  – วิชาเอก/เน้นทาง  Climate Change

กำหนดวัน เวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

    (1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
    (2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม 2567
    (3) ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง (ถ้ามี) ยื่นเอกสารหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
    (4) เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไปยังสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรับสมัคร คลิก
แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงงานภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ คลิก
แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5 คลิก
หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับฯ (เฉพาะทุนศึกษา) คลิก
  

ข้าราชการที่ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://register.ocsc.go.th/registration
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/node/8385
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารทิปโก้ 2
หรือทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น 8 เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6716 (อักษิพร)