Skip to content

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รก.ผอ.อำนวยการและประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริยาพัฒน์ หวังขึ้นกลาง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางนิภาพร ก้องโลก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายภูริทัต มรรคเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุวพร เทพสุดา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาววิรอร วงศ์วราการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุพัตรา ไม้แพ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวขนิษฐา บุญทะรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพชรรัตน์ เจ๊ะยูนิช

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวหทัยยุทธ เนตรสอดกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐพัชร์  วัฒนกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐกร นันทยาภิรมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญยพร ชัยวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุเมธ จันทร์สวย

นักวิชาการเผยแพร่

นายสหทัต เป่าสง่า

ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป

นางสาวรจน์รพี  พุกชาญค้า

ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป

นางสาวอิษยา  มุขเจริญผล

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

นายพิชิต ขันสัมฤทธิ์

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

นายวันชัย ทองลบ

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

นายนลธวัช วงษ์ไพฑูรย์

ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์